Systek bistod NPE i utvikling av saksbehandlingssystemet til Helseklage

04.04.2017
I 2015 ble det fattet et politisk vedtak om å samle klagebehandlingen i helsesektoren til ett felles Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten. Formålet med dette var å effektivisere helseforvaltningen, gjøre den mer brukerorientert, og kostnadseffektiv.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har siden 2012 driftet og utviklet IKT-løsninger for NPE og Pasientskadenemnda (nå Helseklage), og fikk ansvaret med å bistå Helseklage i arbeidet med å utvide dagens saksbehandlingssystem i NPE og PSN (Isak). I den forbindelse tegnet NPE en avtale med Systek for å dekke behovet for prosjektleder og testleder til prosjektet.


Rolf Gunnar Jørstad, direktør NPE Systek har vært samarbeidspartneren vår på prosjekt- og testledelse. De har stilt med erfarne og dyktige konsulenter som har bidratt sterkt til at arbeidet ble gjennomført innenfor avtalt tidsplan og kostnadsramme. Spesielt vil jeg trekke fram konsulentenes evne til å strukturere og lede arbeidet på en god måte, samt hvor raskt de har satt seg inn i relevante oppgaver og arbeidsflyt, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE (Foto: NPE)Oppgavene som ble forespeilet i anbudet gikk ut på å dekke følgende behov:

  • bistå NPE i arbeidet med å sette opp en IKT-løsning for det nye klageorganet i Bergen (Helseklage)
  • håndtere all testing som skjer i sammenheng med NPEs’ videreutvikling av deres saksbehandlingssystem – Isak. Som skal være klageorganets saksbehandlingsverktøy.
Mirela DivicShomaila Kausar På denne avtalen ble Shomaila Kausar ansatt som testleder, og Mirela Divic som prosjektleder. De er begge faglig sterke på sine felt, og utgjorde en solid duo på dette prosjektet.

 

Krevende oppgave – mye skulle være på plass innen kort tid

Mirela og Shomaila er godt fornøyd med prosjektet som de startet på i januar 2016. Deadline var satt til juni samme år, men er i en stadig forbedringsprosess.

 

Da vi høsten 2015 fikk oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide saksbehandlingsløsningen Isak for nye Helseklage, var det klart at vi hadde en krevende oppgave foran oss, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad i NPE. – Mye skulle være på plass i løpet av kort tid. IKT-løsningen skulle dekke alle saksområdene i det nye klageorganet, samtidig som organisasjonen selv var i støpeskjeen. Vi trengte raskt å trekke til oss ressurser og kompetanse for å bistå i arbeidet, avslutter han.

 

Dette er Mirela enig i, og trekker frem noen utfordringer som kom underveis. Organisasjonen var midt i en overgang med å forflytte seg fra Oslo til Bergen i samme tidsrom som prosjektet løp, og nye brukere var derfor ikke på plass. Til dette hadde jentene en løsningsorientert tilnærming som innebar en tett dialog med erfarne eksisterende brukere.

De laget en løsning som skal gagne flest mulig med minst mulig spesialtilpasninger. I utviklingen brukte de smidig metodikk med Jira som støtteverktøy til oppfølging av utviklingsbehov, og Confluence til prosjektdokumentasjon. Mye av testingen ble automatisert ved hjelp av testverktøyet TestComplete.

Ønsker du mer informasjon om Helsklage kan du se her.

Del på sosiale medier: